Miracles

خانه | Miracles | Page 13

پیروزی مسیح، از آن توست!

پیروزی مسیح، از آن توست!

عیسی فاتح بزرگ است. پیروزی او کامل و نهایی است. و تو دریافت کننده این پیروزی هستی! در کتاب مقدس، کولسیان باب 2، آیه 15 آمده: “و ریاستها و قدرتها…

چه کسی در نبرد شکست خورده است؟

چه کسی در نبرد شکست خورده است؟

چه کسی در نبرد شکست خورده است؟

نام تو بر دستان او حک شده

نام تو بر دستان او حک شده

نام تو بر دستان او حک شده

پدر به تو توانایی می دهد!

پدر به تو توانایی می دهد!

پدر به تو توانایی می دهد!

تو نور جهان هستی!

تو نور جهان هستی!

تو نور جهان هستی!

چه مبارک است بخشش!

چه مبارک است بخشش!

چه مبارک است بخشش!

تو همیشه برنده هستی!

تو همیشه برنده هستی!

تو همیشه برنده هستی!

برای آنچه هستی متاسف نباش!

برای آنچه هستی متاسف نباش!

برای آنچه هستی متاسف نباش!

از خداوند قلبی تازه دریافت کن!

از خداوند قلبی تازه دریافت کن!

از خداوند قلبی تازه دریافت کن!