Miracles

خانه | Miracles | Page 12

تصمیم بگیر و شروع کن!

تصمیم بگیر و شروع کن!

تصمیم بگیر و شروع کن!

چه کسی مشوق توست؟

چه کسی مشوق توست؟

چه کسی مشوق توست؟

وعده های خدا برای تو در راهند!

وعده های خدا برای تو در راهند!

وعده های خدا برای تو در راهند!

بازتابی از مسیح باش!

بازتابی از مسیح باش!

بازتابی از مسیح باش!

از استعداد خود برای جلال خدا استفاده کن!

از استعداد خود برای جلال خدا استفاده کن!

از استعداد خود برای جلال خدا استفاده کن!

وعده های خدا برای توست!

وعده های خدا برای توست!

وعده های خدا برای توست!

رویاهایت را زنده نگهدار!

رویاهایت را زنده نگهدار!

رویاهایت را زنده نگهدار!

دعا یک سلاح قدرتمند است!

دعا یک سلاح قدرتمند است!

دعا یک سلاح قدرتمند است!

من، امین به وعده هایم هستم!

من، امین به وعده هایم هستم!

من، امین به وعده هایم هستم!