عیسی مسیح کیست؟

خانه | عیسی مسیح کیست؟

عیسی مسیح کیست؟ زندگی، مرگ او بر صلیب و رستاخیز او چه معنا و اثری بر من دارد؟
عیسی مسیح می گوید: ” من راه راستی و حیات هستم. هیچ کس جز به وسیله ی من نزد پدر نمی آید”.
(انجیل یوحنا ۱۴ : ۶)
به راستی چرا مسیح چنین می گوید و دارای چه قدرتی ست که می تواند چنین ادعایی داشته باشد؟

حقیقتن عیسا مسیح کیست؟ چرا به صلیب کشیده شد و روز سوم دوباره زنده شد؟ و این همه چه اثری می تواند در زندگی امروز من داشته باشد؟
برای دانستن این موضوع این ویدئوی کوتاه را تماشا بفرمایید.
…………………..
آیا مایل هستید اثر شناخت و حضور مسیح در زندگی افرادی که او را به قلب خود دعوت کرده اند ببینید؟
به این منظور ، روی “گام سوم” کلیک کنید.

نسخه متن را بخوانید