با هم دیگر، درباره ی عیسی و ایمان گفت و گو کنیم.

خداوند مایل است زندگی شما را دگرگون سازد.

هر روز، یک معجزه

با هم دیگر، درباره ی عیسی و ایمان گفت و گو کنیم.

سوال بپرسید، داستان زندگی خود را به اشتراک بگزارید و ارتباط برقرار کنید.

سوالالت پرسیده شده?

?

با هم دیگر، درباره ی عیسی و ایمان گفت و گو کنیم.
سوال بپرسید، داستان زندگی خود را به اشتراک بگزارید و ارتباط برقرار کنید.

Please enter your name.
Please enter a message.

بدین وسیله شما با شرایط و حریم شخصی ما موافقت می نمایید.