به آسانی یک دعا

خداوند عیسی مسیح تو را می شناسد، او تو را بی اندازه دوست می دارد و می خواهد که تو او را بشناسی، با او رابطه داشته باشی و محبت او را شخصا تجربه کنی.

می توانی دعای زير را بخوانی:

ای عيسی مسيح، سپاسگزارم که بی نهایت مرا محبت نمودی. ممنونم كه برای من به اين جهان آمدی و بخاطر گناهان من مردی. اعتراف می كنم که تا به امروز خود حاکم بر زندگيم بوده ام و به تو بی اعتنايی کرده، نسبت به تو گناه ورزيدم. هم اکنون به تو اعتماد می كنم و تو را به زندگی خود دعوت می كنم. از اينكه گناهانم را بخشيدی سپاسگزارم. از تو خواهش می کنم از من آن شخصيتی را بسازی كه منظور نظر توست. ترا سپاس می گویم  که دعای مرا شنيدی و اجابت کردی و وارد زندگی من شدی. آمين

آيا اين دعا حالت قلبی شما را بيان می كند؟ در صورت پاسخ مثبت، عيسی مسيح طبق وعده اش وارد زندگی شما می شود.