Miracles

خانه | Miracles

خداوند از تجلی فیض خود در تو خشنود است

خداوند از تجلی فیض خود در تو خشنود است

خداوند از تجلی فیض خود در تو خشنود است

عیسی تو را همانطور که هستی دوست دارد

عیسی تو را همانطور که هستی دوست دارد

عیسی تو را همانطور که هستی دوست دارد

به حرکت رو به جلو ادامه بده

به حرکت رو به جلو ادامه بده

به حرکت رو به جلو ادامه بده

با تمام قلب و جانت به خداوند اعتماد کن!

با تمام قلب و جانت به خداوند اعتماد کن!

با تمام قلب و جانت به خداوند اعتماد کن!

وقتی صحبت از وعده‌های خدا می‌شود، چه حسی داری؟

وقتی صحبت از وعده‌های خدا می‌شود، چه حسی داری؟

وقتی صحبت از وعده‌های خدا می‌شود، چه حسی داری؟

زمان‌های طراوت در زندگی‌ات در راه است!

زمان‌های طراوت در زندگی‌ات در راه است!

زمان‌های طراوت در زندگی‌ات در راه است!

به عشق ورزیدن ادامه بده

به عشق ورزیدن ادامه بده

به عشق ورزیدن ادامه بده

باشد که خداوند از تو ابزاری برای برقراری صلح و آرامش بسازد

باشد که خداوند از تو  ابزاری برای برقراری صلح و آرامش بسازد

باشد که خداوند از تو ابزاری برای برقراری صلح و آرامش بسازد

محبت خداوند کامل هست،

محبت خداوند کامل هست،

محبت خداوند کامل هست،