Miracles

خانه | Miracles

در تمام این روز خداوند را ستایش کن!

در تمام این روز خداوند را ستایش کن!

در تمام این روز خداوند را ستایش کن!

خداوند به دعاهای تو گوش می دهد!

خداوند به دعاهای تو گوش می دهد!

خداوند به دعاهای تو گوش می دهد!

نترس!

نترس!

نترس!

خداوند جان تو را تازه می سازد!

خداوند جان تو را تازه می سازد!

خداوند جان تو را تازه می سازد!

تو نهری از آب زنده هستی!

تو نهری از آب زنده هستی!

تو نهری از آب زنده هستی!

خداوند به تو آرامی می بخشد!

خداوند به تو آرامی می بخشد!

خداوند به تو آرامی می بخشد!

یاری دهنده با توست!

یاری دهنده با توست!

یاری دهنده با توست!

آیا در حال آزمون و خطا هستی؟

آیا در حال آزمون و خطا هستی؟

آیا در حال آزمون و خطا هستی؟

محتاج به هیچ چیز نخواهی بود!

محتاج به هیچ چیز نخواهی بود!

محتاج به هیچ چیز نخواهی بود!