Miracles

خانه | Miracles | Page 4

تو نور جهان هستی!

تو نور جهان هستی!

تو نور جهان هستی!

چه مبارک است بخشش!

چه مبارک است بخشش!

چه مبارک است بخشش!

تو همیشه برنده هستی!

تو همیشه برنده هستی!

تو همیشه برنده هستی!

برای آنچه هستی متاسف نباش!

برای آنچه هستی متاسف نباش!

برای آنچه هستی متاسف نباش!

از خداوند قلبی تازه دریافت کن!

از خداوند قلبی تازه دریافت کن!

از خداوند قلبی تازه دریافت کن!

آرامش خداوند را دریافت کن!

آرامش خداوند را دریافت کن!

آرامش خداوند را دریافت کن!

خدا می تواند قلب تو رااز خشم شفا دهد!

خدا می تواند قلب تو رااز خشم شفا دهد!

خدا می تواند قلب تو رااز خشم شفا دهد!

با عیسی از خشم رها شو!

با عیسی از خشم رها شو!

با عیسی از خشم رها شو!

اجازه نده خشم راهنمای تو باشد.

اجازه نده خشم راهنمای تو باشد.

اجازه نده خشم راهنمای تو باشد.