Miracles

خانه | Miracles | Page 3

عیسی در تو زندگی می کنه…

عیسی در تو زندگی می کنه…

عیسی در تو زندگی می کنه…

به خدا اجازه بده کنترل زندگیت رو به دست بگیره

به خدا اجازه بده کنترل زندگیت رو به دست بگیره

به خدا اجازه بده کنترل زندگیت رو به دست بگیره

ایمانت رو تقویت کن

ایمانت رو تقویت کن

ایمانت رو تقویت کن

خداوند هر چیزی رو در زمانش زیبا می کنه

خداوند هر چیزی رو در زمانش زیبا می کنه

خداوند هر چیزی رو در زمانش زیبا می کنه

به رویا ساختن ادامه بده!

به رویا ساختن ادامه بده!

به رویا ساختن ادامه بده!

خداوند پشتیبان توست!

خداوند پشتیبان توست!

خداوند پشتیبان توست!

زمان، زمان موفقیته!

زمان، زمان موفقیته!

زمان، زمان موفقیته!

زندگی تو قراره زندگی دیگران رو متحول کنه

زندگی تو قراره زندگی دیگران رو متحول کنه

زندگی تو قراره زندگی دیگران رو متحول کنه

خداوند امروز برای تو برکت های تازه داره

خداوند امروز برای تو برکت های تازه داره

خداوند امروز برای تو برکت های تازه داره