Miracles

خانه | Miracles | Page 5

لیست کارهای روزانه ات را به مسیح بسپار!

لیست کارهای روزانه ات را به مسیح بسپار!

لیست کارهای روزانه ات را به مسیح بسپار!

آیا بر نیکو بودن خداوند شهادت می دهی؟

آیا بر نیکو بودن خداوند شهادت می دهی؟

آیا بر نیکو بودن خداوند شهادت می دهی؟

آیا به دنبال شناخت بهتر خدا هستی؟

آیا به دنبال شناخت بهتر خدا هستی؟

آیا به دنبال شناخت بهتر خدا هستی؟

این یک وعده برای هر روز زندگیت است

این یک وعده برای هر روز زندگیت است

این یک وعده برای هر روز زندگیت است

تو در خداوند قادر و توانا هستی.

تو در خداوند قادر و توانا هستی.

تو در خداوند قادر و توانا هستی.

هرگز، خدا ازت خسته نمیشه

هرگز، خدا ازت خسته نمیشه

هرگز، خدا ازت خسته نمیشه

خداوند امن ترین جایگاه برای گنج های توست.

خداوند امن ترین جایگاه برای گنج های توست.

خداوند امن ترین جایگاه برای گنج های توست.

جرات کن و بپرس!

جرات کن و بپرس!

جرات کن و بپرس!

وضعیت روح تو کامل نیست، اما خدا کامل و عالی است!

وضعیت روح تو کامل نیست، اما خدا کامل و عالی است!

وضعیت روح تو کامل نیست، اما خدا کامل و عالی است!