Miracles

خانه | Miracles | Page 5

تو خاص هستی!

تو خاص هستی!

تو خاص هستی!

به عیسی متصل بمان.

به عیسی متصل بمان.

به عیسی متصل بمان.

تو نقشه خداوند هستی!

تو نقشه خداوند هستی!

تو نقشه خداوند هستی!

این پیامی برای توست!

امیدوارم امروز بتوانم تو را تشویق کنم تا وعده های خداوند را به طور کامل در زندگی خودت دریافت کنی. خداوند برای تو هدفی در نظر دارد و من می…

هر روز، یک، معجزه را تجربه کن!

هر روز، یک، معجزه را تجربه کن!

هر روز، یک، معجزه را تجربه کن!

روح القدس، بهترین معلم توست!

روح القدس، بهترین معلم توست!

روح القدس، بهترین معلم توست!

بیا با هم به عیسی چشم بدوزیم!

بیا با هم به عیسی چشم بدوزیم!

بیا با هم به عیسی چشم بدوزیم!

تو بخشیده شده ای!

تو بخشیده شده ای!

تو بخشیده شده ای!

پیشگاه خدا، جایگاه توست!

پیشگاه خدا، جایگاه توست!

پیشگاه خدا، جایگاه توست!