عیسی مسیح کیست

خانه | عیسی مسیح کیست؟ | عیسی مسیح کیست

به نظر شما

1a• كامل ترين شخصيت تاريخ كيست؟
• بزرگترين رهبر كيست؟
• بزرگترين معلم كيست؟
• چه كسي براي بشريت مفيد بوده است؟
• درتمام طول تاریخ چه كسي مقدس ترین و بی گناهترین انسان بوده است؟

عيسي مسيح مسير تاريخ را عوض كرد. تاریخ بشر به دو بخش پیش و پس از میلاد مسیح تقسیم بندی شده است. حتي تاريخ روزنامه ای که امروز در دست شما است، گواهی ست بر اينكه عيسي مسيح حدود دو هزار سال پيش مي زيسته است.

1bآمدن او پيشگويي شده بود.

صدها سال قبل از تولد عيسي مسيح، كلام خدا از طريق انبيای اسرایيل آمدن او را پيشگويي كرده بود. كتاب عهد قديم توسط افراد زيادي در طول حدود ۱۵۰۰ سال نوشته شده است كه شامل بيش از ۳۰۰ پيشگويي درباره ی آمدن عيسي مسيح است. تمامي اين پيشگویي ها  از قبيل معجزة ی تولّد او، زندگي بدون گناه او، معجزه هایی که انجام داد، مرگ و قيام او همه به انجام رسیده اند.

 

1cزندگي عيسي مسيح، گفتار او، مرگ او بر روي صليب، زنده شدن او پس از مرگ و صعود او به آسمان نشان مي دهد كه او يك انسان معمولي نبود. عيسي مسيح ادعا كرد كه من و پدرم خدا، يكي هستيم. او گفت: “من راه و راستي و حيات هستم، هيچ كس نزد پدر نمي آيد مگر بوسيلة من.”

زندگي و پيام او در انسان دگرگونی اساسی بوجود مي آورد.

 

2aاگر به زندگي عيسي مسيح نگاه كنيد، پي خواهيد برد كه او و تعلیماتش همواره بر زندگي انسان های بسياري در سراسر جهان تاثير گذاشته است. هر جا كه تعليمات و تاثير كلام او بوده، در آنجا تقدّس در ازدواج، حقوق زنان و صداي جامعه شنيده شده، مدرسه ها و دانشگاه ها تاسيس شده، قوانين براي محافظت و حمايت از كودكان وضع شده، برده داري پایان يافته و تغيير و تحوّلات زيادي به شكل مثبت در جامعه های مختلف پدید آماده است.

 

عيسي مسیح براي شما كيست؟

2bزندگي شما در اين دنيا و حيات جاودانی شما پس از به پایان رسیدن زندگیتان در این دنیا، به پاسخ شما به همین پرسش بستگي دارد.

اگر عيسي مسيح را آنگونه که حقیقت اوست، از مسيحيت جدا كنيد، چيزي از مسیحیت باقي نمي ماند. مسيحيتی که كتاب مقدس معرفی میکند، يك فلسفة براي زيستن و يا مقرارت خشك مذهبي نيست. مسيحيت حقیقی يعني ارتباط و دوستی شخصي با خدايي كه زنده است و نجات مي بخشد.

بنيانگذاري كه زنده است

2cعيسي مسیح بر صليب كشيده شد، در قبر گذاشته شد و در روز سوم از مردگان برخاست. به همين دليل مسيحيّت منحصر به فرد است.

 

 

دلايل ايمان

3aقيام عيسي مسيح از مردگان، پايه واساس ايمان مسيحي است. دلايل متعددي وجود دارد كه نشان مي دهد چرا آناني كه قيام مسيح را ديدند به آن ايمان آوردند.

پيشگوئيها

اول: عيسي مسيح خود مرگ و قيام خود را پيشگويي كرده بود و اين واقعه دقيقا همانطور كه او گفته بود عملي شد.

قبر خالي

3bدوم: چون قبر او خالي است. و اين دليلي ديگر بر قيام عيسي مسيح از مردگان است. مطالعه دقيق كلام خدا به ما نشان مي دهد كه پس از مدفون شدن عيسي مسيح، قبر او با سنگ پوشانده و مُهر شد و سربازان رومي از قبر محافظت مي كردند.

 

شاهدان عيني

سوم: عيسي مسيح پس از قيام از مرگ، خود را به افراد يكه او را مي شناختند دست كم براي ده بار آشكار ساخت. عيسي مسيح نشان داد كه او جسما از مردگان بر خاسته و رويداد قيام او يك خیال و توهم نبوده است. او با شاگردانش غذا خورد و آنان او را لمس كردند.

تاسيس كليسا

3cچهارم: تاسيس كليسا دليل ديگري است مبني بر قيام عيسي مسيح از مرگ. در دنيا كليسا همواره بزرگترين گردهمايي را در طول تاريخ داشته است.

 

 

زندگي هاي تغيير يافته

3dپنجم: زندگي عوض شدة شاگردان دليل ديگري است بر قيام عيسي مسيح پس از مرگ. آنان قبل از مصلوب شدن عيسي او را ترك كردند، بعد از مرگش نا اميد شدند و ترسيدند. شاگردان انتظار نداشتند كه مسيح دوباره زنده بشود.

اما اكنون پس از قيام مسيح و تجربة قدرت خداوند در روز پنتيکاست، همين شاگردان ترسو و نا اميد بوسيلة قدرت مسيح قيام كرده كاملا عوض شدند. با قدرت او بود كه آنان تمامي دنيا را تغيير دادند.اگر كسي صادقانه مدارک و شواهد دال بر خداوندي عيسي مسيح و قيام او پس از مرگ را مطالعه نمايد بي شك پي خواهد برد كه او براستي پسر خدا و مسيح موعود است.

كلام زنده

3eعيسي مسيح امروز هم زنده است و وفادارانه زندگي كساني را كه به او توكل نموده و از او اطاعت مي كنند را بركت مي دهد. زندگي كساني را كه مي توانند در دنيا تاثير مثبت بگذارند.

فيلسوف و فيزيكدان معروف فرانسوي پاسكال، نياز انسان به عيسي مسيح را اينگونه تعريف مي كند: در قلب انسانها خلاء يي وجود دارد، جايي كه تنها با حضور عيسي مسيح مي تواند پر بشود.

آيا مايل هستيد شخصا مسيح را به عنوان تنها نجات دهنده خود بشناسيد؟

خبر خوش اين است كه اين امكان وجود دارد كه شما او را بشناسيد چون عيسي مسيح بسيار علاقمند است که با شما يك رابطة زنده و صميمي برقرار نمايد. او تمامي مقدمات برقراري اين ارتباط را مهيّا نموده است.