برکت دهنده باش!

برکت دهنده باش!

خانه | Miracles | برکت دهنده باش!

در کتاب مقدس؛ مزمور 23، آیه ی 5 آمده است: «… سَرَم را به روغن، تدهین می‌کنی و پیاله‌ام را لبریز می‌سازی.»

روغنی که مسح نامیده می شود، نماد روح القدس، در کتاب مقدس است. (در این مورد می توانی به لوقا باب 4، آیه های 18 و 19 مراجعه کنی.)

کشیشان و پادشاهان نیز، به عنوان نشانه ای بر تایید خواندگی و جایگاهشان، با روغن، مسح می شدند. (لطفا به خروج باب 29، آیه ی 7 و اول سموئیل باب 16، آیه ی 13 مراجعه کن.)

هنگامی که سموئیل نبی، روغن را بر سر داوود جوان ریخت، کتاب مقدس این گونه بیان می کند که در آن هنگام روح خداوند قادر، بر او قرار گرفت. توسط روح القدس بود که داوود توانست با جلیات مبارزه کند و بسیاری کارهای عظیم دیگر را نیز برای خداوند انجام دهد. همچنین روح القدس بر او بود که توانست مزمورهای زیبایی از جمله مزمور 23 را بسراید.

دوست من! خداوند می خواهد که از روح القدس لبریز شوی! نه تنها زندگی تو پر از برکت شود، بلکه برای دیگران نیز باعث برکت باشی. بله تو منبعی برای برکت خواهی بود!

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.