با خداوند زنده شو!

با خداوند زنده شو!

با خداوند زنده شو!