تو آزاد هستی تا محبت کنی

تو آزاد هستی تا محبت کنی

تو آزاد هستی تا محبت کنی