از آزادی در محبت خداوند، لذت ببر!

از آزادی در محبت خداوند، لذت ببر!

از آزادی در محبت خداوند، لذت ببر!