خداوند قادر است، خلاء های درون تو را پر کند!

خداوند قادر است، خلاء های درون تو را پر کند!

خداوند قادر است، خلاء های درون تو را پر کند!