گوش کن، تشویق کن و عشق بورز

گوش کن، تشویق کن و عشق بورز

گوش کن، تشویق کن و عشق بورز