گناه و تقصیرهات رو دفن کن و برای همیشه خودت رو ببخش!

گناه و تقصیرهات رو دفن کن و برای همیشه خودت رو ببخش!

گناه و تقصیرهات رو دفن کن و برای همیشه خودت رو ببخش!