کلام خدا، نوری برای راه توست!

کلام خدا، نوری برای راه توست!

کلام خدا، نوری برای راه توست!