کلام او، منبع حیات است.

کلام او، منبع حیات است.

کلام او، منبع حیات است.