چه کسی در نبرد شکست خورده است؟

چه کسی در نبرد شکست خورده است؟

چه کسی در نبرد شکست خورده است؟