چه مبارک است بخشش!

چه مبارک است بخشش!

چه مبارک است بخشش!