پیشگاه خدا، جایگاه توست!

پیشگاه خدا، جایگاه توست!

پیشگاه خدا، جایگاه توست!