پیروزی مسیح، از آن توست!

پیروزی مسیح، از آن توست!

پیروزی مسیح، از آن توست!