پیروزی قطعی از آن توست

پیروزی قطعی از آن توست

پیروزی قطعی از آن توست