وعده های خداوند تاریخ انقضا ندارند!

وعده های خداوند تاریخ انقضا ندارند!

وعده های خداوند تاریخ انقضا ندارند!