وادی اشک را ترک کن.

وادی اشک را ترک کن.

وادی اشک را ترک کن.