هیچ چیزی، هرگز نمی تواند تو را از محبت خدا جدا کند!

هیچ چیزی، هرگز نمی تواند تو را از محبت خدا جدا کند!

هیچ چیزی، هرگز نمی تواند تو را از محبت خدا جدا کند!