همیشه و در همه حال در زندگی ات، به دنبال صلح و آرامش باش!

همیشه و در همه حال در زندگی ات، به دنبال صلح و آرامش باش!

همیشه و در همه حال در زندگی ات، به دنبال صلح و آرامش باش!