همه چیز درست می‌شود.

همه چیز درست می‌شود.

همه چیز درست می‌شود.