هر چیزی در زمان خود به انجام می رسد

هر چیزی در زمان خود به انجام می رسد

هر چیزی در زمان خود به انجام می رسد