هر چه را بکاری، درو خواهی کرد!

هر چه را بکاری، درو خواهی کرد!

هر چه را بکاری، درو خواهی کرد!