نگاهت را از شکست ها بردار.

نگاهت را از شکست ها بردار.

نگاهت را از شکست ها بردار.