نام تو بر دستان او حک شده

نام تو بر دستان او حک شده

نام تو بر دستان او حک شده