ناعدالتی را به دستان خداوند بده!

ناعدالتی را به دستان خداوند بده!

ناعدالتی را به دستان خداوند بده!