ناامیدی خود را به خدا بسپار!

ناامیدی خود را به خدا بسپار!

ناامیدی خود را به خدا بسپار!