می دانستی که حتی عیسی هم برای مدتی از خدا دور افتاد؟

می دانستی که حتی عیسی هم برای مدتی از خدا دور افتاد؟

می دانستی که حتی عیسی هم برای مدتی از خدا دور افتاد؟