من وعده‌هایم را به تو فراموش نکرده‌ام!

من وعده‌هایم را به تو فراموش نکرده‌ام!

من وعده‌هایم را به تو فراموش نکرده‌ام!