منعکس کننده ی نور خداوند باش!

منعکس کننده ی نور خداوند باش!

منعکس کننده ی نور خداوند باش!