محتاج به هیچ چیز نخواهی بود!

محتاج به هیچ چیز نخواهی بود!

محتاج به هیچ چیز نخواهی بود!