محبت خداوند کامل هست،

محبت خداوند کامل هست،

محبت خداوند کامل هست،