مثل خداوند سخاوتمند باش!

مثل خداوند سخاوتمند باش!

مثل خداوند سخاوتمند باش!