ما همه با هم، خانه ی خدا هستیم!

ما همه با هم، خانه ی خدا هستیم!

ما همه با هم، خانه ی خدا هستیم!