قدرت نیکی کردن در تو است!

قدرت نیکی کردن در تو است!

قدرت نیکی کردن در تو است!