قدرت شفای خداوند را باور کن!

قدرت شفای خداوند را باور کن!

قدرت شفای خداوند را باور کن!