فیض خدا شامل حال توست!

فیض خدا شامل حال توست!

فیض خدا شامل حال توست!