فقط با خدا پیروز می شوی!

فقط با خدا پیروز می شوی!

فقط با خدا پیروز می شوی!