غیر ممکن ها را به دستان خداوند بده!

غیر ممکن ها را به دستان خداوند بده!

غیر ممکن ها را به دستان خداوند بده!