زندگی خود را روی صخره مستحکم بنا کن!

زندگی خود را روی صخره مستحکم بنا کن!

زندگی خود را روی صخره مستحکم بنا کن!