زمانی را با عیسی بگذاران.

زمانی را با عیسی بگذاران.

زمانی را با عیسی بگذاران.