رویایی که خداوند در تو قرار داده را عملی کن

رویایی که خداوند در تو قرار داده را عملی کن

رویایی که خداوند در تو قرار داده را عملی کن